شماره حساب های فروشگاه کتاب شهر نیبگ

شماره حساب : ۱۳۱۰.۸۰۰۰.۱۱۰۴۳۱۳۱.۱ بانک پاسارگاد به نام اسفندیار پیرشیر

شماره کارت :5022291021684087 بانک پاسارگاد به نام اسفندیار پیرشیر

PayPall ID: sales@shahrenibeg.com

Moneybookers ID:sales@shahrenibeg.com

ABN Amro Ntherland:977191842

IBAN:NL92ABNA0977191842

BIC:ABNANL2A

..